Gospodarsko pravo


V današnjem času krize in težke situacije ljudje in gospodarstveniki, logično, varčujemo na vsakem koraku. In prav je tako, saj se finančna situacija, tudi pri dobro stoječih firmah, lahko hitro obrne, zato previdnost nikoli ni odveč.

Naše mnenje je, da praktično vsak gospodarski subjekt potrebuje pravno pomoč, drugo vprašanje pa je, če si to lahko privošči. Po naših izkušnjah je čas odlašanja pri iskanju pravne pomoči sorazmeren s stroški in težavami, ki kasneje pridejo kot plaz. Nemalokrat se namreč zgodi, da imajo gospodarski subjekti tipične vzorce pogodb, splošnih pogojev in drugih pravnih aktov, ki zgolj zadovoljujejo potrebam zakonodaje, če sploh, ker jih običajno ne ažurirajo, ko pa pride do resne težave z določeno stranko ali dobaviteljem, pa se obrnejo k nam po pomoč in takrat je bistveno težje reševati zaplete ob neurejeni pravni dokumentaciji. Da ne bo pomote, pri nas z veseljem pomagamo vsaki stranki, naj si bo to tisti, ki pride v naprej reševati določene zadeve ali tisti, ki že ima problem, ki je nastal kot posledica neurejenih pravnih razmer. Problem, ki ga ima stranka je to, da ji v slednjem primeru moramo rešiti problem, ki ga ima, istočasno pa (običajno) ne želi priti v isto situacijo in želi še urediti, kar ni pravno urejeno. Tako nastajajo dvojni stroški, kar je finančno lahko zelo obremenjujoče. Ob tem naj omenimo primer stranke, ki je bila tožena zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe. Situacija je bila taka, da sta imeli stranki precej slabo (površno) pogodbo o sodelovanju, ki ni točno opisovala v katerih primerih lahko posamezna stranka odstopi od pogodbe. Naša stranka je lahkomiselno mislila, da lahko kadarkoli in je odstopila, ker je prišlo do nekega konflikta med njima, druga stranka pa je vložila odškodninsko tožbo (visoko), ker je imela zaradi tega izgubo dobička. Situacija se je slabo končala za našo stranko, saj smo se na koncu poravnali, sicer za bistveno nižjo odškodnino pa vendar. Istočasno je želela, da uredimo pogodbe na način, da se ji to nikoli več ne bo zgodilo in to šolo je naša stranka zelo drago plačala.

Naš pristop do strank je dvojen. Strankam lahko pomagamo pri vzpostavitvi določenih pomembnih zadev ali pa jim dolgoročno svetujemo in pomagamo. Prve rešitve se poslužujemo pri strankah, ki si težko privoščijo dolgoročno in celovito pravno pomoč. V tem primeru poskušamo analizirati potrebe in pomoč, ki jo potrebujejo, v nadaljevanju pa s stranko skupaj iščemo rešitve, ki so zanjo pravno in finančno sprejemljive. Nemalokrat se zgodi, da si s stranko zastavimo plan, da zadeve (zlasti, če jih je več) rešujemo v krajšem ali daljšem časovnem obdobju glede na pomembnost in prioriteto posameznih zadev. S tem se zelo učinkovito prepreči, da bi imela stranka pomanjkljivo pravno situacijo, obenem pa se prilagodimo stranki, da ji je zadeva finančno sprejemljiva.

Najmanj kar lahko storite je, da se prepričate s posvetom, kaj je pomembno in kaj ne, katera tveganja lahko prevzamete in katera so tista, ki jih je bolje v naprej preprečiti in zato smo mi tu, da vam pomagamo in svetujemo do skupne rešitve.

Kdo so naše stranke in komu lahko pomagamo

Naša pisarna pomaga, svetuje in zastopa družbe, samostojne podjetnike, pravne osebe javnega prava, zavode, društva, državne organe in gospodarska združenja. Strankam svetujemo pri ustanovitvah družb in statusnih spremembah, pripravljamo in pregledujemo gospodarske pogodbe, zastopamo pred sodišči in drugimi organi, svetujemo v zvezi z inšpekcijami, prekrški in v delovnopravnih zadevah.

Stečajno pravo


Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni, v njih pa se razrešujejo razmerja med plačilno nesposobnim dolžnikom in njegovimi upniki.

Področje je urejeno predvsem z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

ZFPPIPP tudi med pravniki velja za enega bolj kompleksnih in težko razumljivih zakonov, ki se stalno spreminja in prilagaja trenutnim razmeram v gospodarstvu in sodstvu. Zato je potrebno stalno spremljanje novosti in sprememb, saj lahko drugače strankam nastane velika gospodarska škoda. V postopkih zaradi insolventnosti zato našim strankam vedno priporočamo in nudimo ustrezno strokovno zastopanje, ker lahko drugače pred sodišči izgubijo svoje premoženje zaradi formalnih zakonskih določb ali zaradi nepoznavanja vseh pasti.

V naši pisarni zastopamo tako upnike, kot dolžnike. Za vas uredimo prijavo terjatev v stečajne postopke in postopke prisilne poravnave ter v primeru, da je terjatev sporna, upnika zastopamo v sodnem postopku uveljavljanja terjatve. Ščitimo vaše interese, ko v postopku nastopate kot upnik, vlagamo izpodbojne tožbe in iščemo premoženje, ki ga dolžniki skrivajo, da bi se izognili plačilu obveznosti. Dolžnikom, ki jim grozi stečaj, pa svetujemo, kako na zakonit način zaščititi svoje osebno premoženje ter kako lahko njihovi družinski člani ločijo svoje premoženje in se izognejo odgovornosti za tuje dolgove.


Delovno pravo


Delovnopravna vprašanja zadevajo tako delodajalce kot delavce. V naši pisarni se z enako mero entuziazma posvečamo tako delodajalcem ter njihovim potrebam v zvezi z delovnopravnimi vprašanji, kot delavcem pri reševanju njihovih težav. Kar nas odlikuje, je individualni pristop do vsake stranke, pri čemer predstavljenemu problemu poskušamo najti celostno rešitev ter nudimo širšo osvetlitev zadeve, kot zgolj izpostavljeno.

Kot je bilo že omenjeno, morajo delodajalci slediti predpisom bodisi s prejemom predpisanih aktov bodisi morajo, upoštevajoč predpise, ohranjati razmerje z delavcem ter uveljavljati svoje interese in zahteve do tega delavca. V vsakem primeru se srečujejo z vrsto delovnopravnih veščin, ki jim, če so pravilno izpeljane, zagotavljajo uveljavljanje njihovega interesa.

Delavci se v razmerju do delodajalca počutijo podrejene, kar pa ne pomeni, da nimajo možnosti braniti svojih pravic, uveljavljati zahtev ter ohranjati lastnega dostojanstva. Številni instituti, ki jih delavcem nudijo predpisi, pogosto v njih predstavljajo le zmedo, saj se ne znajdejo med množico zakonskih besedišč. Ustrezno, pravočasno in pravilno uveljavljanje pravic ohranja ustrezno razmerje do delodajalca ter nudi potrebno zaščito delavcu.

Danes delovno pravo že dolgo ni več zgolj slepo sledenje zakonskim določbam, pač pa predstavlja reševanje zapletov, sporov in uveljavljanje pravic ter interesov tako delavca kot delodajalca v tem razmerju, poznavanje in sposobnost usklajevanja interesov, predvidevanja različnih situacij, ocenjevanja posledic ter sprejemanje najprimernejših odločitev.

Zanimivosti
 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si