PRAVNO OBVESTILO


1. Uvod


1.1. To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta Odvetniške pisarne Petek, d.o.o. na spletnem naslovu www.op-petek.si ter vseh spletnih mest, ki izhajajo iz tega spletnega mesta in, ki so povezana z njim (v nadaljevanju: spletno mesto). Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in, da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.

1.2. Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.

1.3. Spletno mesto, vključno z vso njegovo vsebino je last podjetja Odvetniška pisarna Petek, d.o.o.

1.4. S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.

1.5. Morebitna neveljavnost posameznega določila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila.

1.6. Odvetniška pisarna Petek, d.o.o ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali pravnih obvestil na spletnem mestu.

1.7. V primeru dvoma glede uporabe ali interpretacije tega pravnega obvestila oz. njegovih posamičnih določb in/ali drugih pravih ali nepravnih vsebin na spletnem mestu je uporabnik dolžan vprašati podjetje Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. za interpretacijo (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov info@op-petek.si. Podjetje Odvetniška pisarna Petek d.o.o. se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.

1.8. V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd. se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.


2. Pravila ravnanja in obnašanja


2.1. Pravila ravnanja in obnašanja uporabnikov na spletnem mestu morajo biti skladna s predpisi, moralo in splošnimi družbenimi normami. Prepovedana so vsa dejanja, ravnanja, uporaba besed, znakov, fotografij, znakov, emblemov in drugih pojavnih oblik komuniciranja, ki so kakor koli žaljiva, nemoralna, nedostojna ali kako drugače neprimerna.

2.2. Prepovedana je vsakršna oblika izkazovanja rasne, spolne, verske, politične, narodnostne ali druge oblike diskriminacije ali nestrpnosti.

2.3. Vsa dejanja na spletnem mestu, kjer bo obstajal sum storitve kaznivega dejanja, bo podjetje Odvetniška pisarna Petek d.o.o. prijavilo pristojnim državnim organom.


3. Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine


3.1. Podjetje Odvetniška pisarna Petek d.o.o. in njegov znak je zaščitena blagovna znamka, ki ga je brez pisnega dovoljenja prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kakor koli drugače razširjati.

3.2. Vsa besedila, grafične podobe in znaki, razpredelnice, fotografije, logotipi, blagovne znamke, vizualni in uporabniški vmesniki, in vse druge oblike informacij (v nadaljevanju: vsebine), vključno (vendar ne omejeno) s strukturo, postavitvijo, dizajnom, obliko in videzom, objavljene na tem spletnem mestu so last podjetja Odvetniška pisarna Petek d.o.o., in so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine skladno s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine, in drugimi predpisi, ki urejajo gospodarsko in konkurenčno pravo.

3.3. Brez pisnega soglasja podjetja Odvetniška pisarna Petek d.o.o., uporabnik ne sme kopirati, razmnoževati, javno objavljati, predvajati ali na kakršen koli drug način distribuirati spletno mesto ali njegovo vsebino ali dele vsebine na kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno stran ali kateri koli drug medij, ki je namenjen publiciranju, distribuciji ali kakršni koli drugi komercialni aktivnosti.

3.4. Brez pisnega soglasja podjetja Odvetniška pisarna Petek d.o.o. je prepovedana uporaba, prenašanje, kopiranje in kakršno koli drugo distribuiranje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali delov vsebine v komercialne namene.

3.5. Uporabnik sme prenašati iz spletnega mesta tiste tabele, datoteke z besedili in drugo vsebino, ki je na spletnem mestu posebej namenjena za prenos in je temu primerno tudi označena. Tudi vsebine, ki so namenjene prenosu, so avtorsko zaščitene in so namenjene zgolj in izključno osebni in nekomercialni uporabi. Uporabnik iz prenesenih vsebin ne sme odstraniti lastniških izjav, prav tako prenesenih vsebin ne sme spreminjati, jih kopirati in/ali posredovati kateremu koli mediju.

3.6. V primeru dvoma ali je določeno vsebino (tabelo, datoteko, mapo..) dovoljeno prenašati iz spletnega mesta je uporabnik, skladno s točko 1.6. tega obvestila, dolžan podjetje Odvetniška pisarna Petek d.o.o. vprašati za soglasje oz. za interpretacijo teh pravnih obvestil o tem kaj je dopustno in kaj ne.

4. Omejena uporaba spletnega mesta


4.1. Vsebine, ki se nahajajo na tem spletnem mestu so namenjene izključno osebni uporabi. Uporabnik tega spletnega mesta in njegovih vsebin ne sme uporabljati nezakonito ali v nasprotju s tem pravnim obvestilom. Prepovedan je vsakršen nepooblaščen vstop, vdor ali poskus nepooblaščenega vstopa ali vdora na spletno mesto ali na strežnik podjetja Odvetniška pisarna Petek d.o.o. Prepovedano je kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, prikazovanje, objavljanje, licenciranje, razmnoževanje vsebin ali kakršna koli uporaba spletnega mesta na način, ki bi obremenil, škodoval ali onemogočil to spletno stran.

4.2. Prepovedano je preizkušati protivirusne in druge zaščite spletnega mesta ter vsakršen poizkus onemogočanja zaščit spletnega mesta. Vsako dejanje, ki bi nesorazmerno obremenilo ali onemogočilo omrežje ali strežnik spletnega mesta ali omrežje ali strežnik, ki je kakorkoli povezan s tem spletnim mestom, je prepovedano. Prepovedano je s katerokoli napravo ali načinom delovanja onemogočiti pravilno delovanje tega spletnega mesta. Onemogočanje pravilnega zaključka vseh aktivnosti tega spletnega mesta, tudi aktivnosti, ki nastajajo v povezavi z drugimi uporabniki je prepovedano.

4.3. Prepovedano je vsako nepooblaščeno zbiranje informacij o drugih uporabnikih tega spletnega mesta in njihovih osebnih podatkih, nastopanje pod tujim imenom in lažno predstavljanje. Prepovedano je onemogočanje drugim osebam, da bi dostopale na to spletno mesto.

5. Povezave do drugih spletnih mest


5.1. Na tem spletnem mestu se morda nahajajo tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso last podjetja Odvetniška pisarna petek d.o.o. in niso v nikakršni povezavi s podjetjem Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ali njegovim spletnim mestom. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. omogoča povezave do drugih spletnih mest zgolj z namenom, da uporabniku olajša brskanje po spletu za informacijami, ki so povezane s podjetjem ali spletnim mestom. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za spletna mesta, do katerih se na tem spletnem mestu nahajajo povezave. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne odgovarja za točnost informacij na teh spletnih mestih, za njihovo vsebino in pravilno delovanje. Odgovornost za uporabo spletnih mest, do katerih lahko uporabnik dostopa s povezave na tem spletnem mestu, prevzema uporabnik sam. Uporabnik se je zavezan sam seznaniti z vsebino in pravilnostjo spletnega mesta.

6. Omejena odgovornost


6.1. Vse vsebine na tem spletnem mestu so zgolj informativnega značaja. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vsebin na tem spletnem mestu. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. se trudi za točnost in pravilnost informacij, vendar ne odgovarja za morebitne nepravilnosti. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe vsebin. Uporabnik je zavezan k preverjanju sprememb in upoštevanju vsakokratnih pravnih obvestil.

6.2. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne zagotavlja pravilnega delovanja tega spletnega mesta in ne zagotavlja, da bodo morebitne napake na tem spletnem mestu odpravljene. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. uporabniku prav tako ne zagotavlja, da bo uporaba tega spletnega mesta prinesla določene s strani uporabnika pričakovane rezultate.

6.3. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne prevzema odgovornosti za datoteke, prenesene iz tega spletnega mesta, ki so morebiti okužene z virusi ali kako drugače poškodovane. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne daje nobenih garancij na to spletno mesto ali na uporabo tega spletnega mesta in ne zagotavlja točnosti in pravilnosti informacij. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne odgovarja za ravnanje in/ali opustitve ravnanj tretjih oseb, ki so povezana z uporabnikovo uporabo tega spletnega mesta ali katerih koli izdelkov in/ali storitev podjetja Odvetniška pisarna Petek d.o.o. Uporabnik prevzema vso odgovornost za uporabljanje tega spletnega mesta in vseh spletnih mest, do katerih lahko dostopa preko povezav, ki so objavljene na tem spletnem mestu. Uporabnik, ki ni zadovoljen s tem spletnim mestom ali njegovo vsebino ali delom njegove vsebine ni upravičen do nobenega drugega ravnanja razen zapustitve spletnega mesta. Te omejitve so del dogovora med uporabnikom in podjetjem Odvetniška pisarna Petek d.o.o.

6.4. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica nepravilnega delovanja tega spletnega mesta, napak ali motenj na omrežju ali spletnem mestu, zamud pri opravljanju ali končanju aktivnosti med spletnim mestom in uporabnikom ter nepooblaščenega vstopa ali vdora na to spletno mesto.

6.5. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni ali začasno ali trajno onemogoči dostop do tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin ali delovanje tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, kadar koli in brez vezanosti na kakršen koli razlog. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. si pridržuje pravico do začasne prekinitve v delovanju tega spletnega mesta zaradi rednih ali izrednih vzdrževalnih del, popravila napak ali opravljanja katerih koli drugih del ali sprememb na spletnem mestu.

6.6. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. v nobenem primeru, razen kadar to določajo predpisi, ne odgovarja niti civilno niti kazensko za morebitno škodo, vključno (vendar ne omejeno) z izgubo dobička, ki bi nastala posredno, posledično ali naključno, tudi če je bilo podjetje Odvetniška pisarna Petek d.o.o. opozorjeno na možnost nastanka takšne škode.

6.7. Zaposleni družbe Odvetniška pisarna Petek d.o.o. in zunanji izvajalci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za vsako neposredno ali posredno škodo ali izgubo dohodka, dobička ali posla, ki nastanke kot posledica ravnanja uporabnika ali tretje osebe.

7. Kršitev določb


7.1. Ne glede na določbe o varstvu osebnih podatkov, bo Odvetniška pisarna Petek d.o.o. v primeru kršitve določb o uporabi tega spletnega mesta ali drugih materialnopravnih določb, za namene morebitne preiskave ali vložitve tožbe, uporabil in posredoval pristojnim organom, vse osebne podatke in druge podatke uporabnika, s katerimi razpolaga. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. si pridržuje pravico do uporabe in posredovanja osebnih podatkov tudi drugim podjetjem in organizacijam za namen zaščite pred prevaro ali zlorabo.

7.2. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ima pravico, da uporabniku, ki je kršil določbe iz tega pravnega obvestila, kadarkoli onemogoči trenutni ali vsak nadaljnji dostop do spletnega mesta. Uporabnik je seznanjen in se izrecno strinja, da kršitev določb iz tega pravnega obvestila predstavlja nezakonito ravnanje in ravnanje nepoštene poslovne prakse, ki bo podjetju Odvetniška pisarna Petek d.o.o. povzročilo veliko materialno in/ali nematerialno škodo. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ima prav tako pravico, da uporabniku onemogoči dostop do tega spletnega mesta, če to od njega zahtevajo za to pristojni državni organi; če se spletno mesto ukine oz. če pride do nepričakovanih tehničnih motenj.

7.3. V primeru uporabnikove kršitve določb iz tega pravnega obvestila, ima Odvetniška pisarna Petek d.o.o. pravico do uporabe vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se v celoti strinja, da bo v primeru kršitve določb iz tega pravnega obvestila, splošnih pogojev ali drugih pravnih obvestil, podjetju Odvetniška pisarna Petek d.o.o. povrnil vse stroške sodnih in upravnih postopkov, vse odvetniške in ostale stroške, ki bodo s takšnimi postopki nastali.

8. Izjava o zasebnosti


8.1. Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati. Le za uporabo določenih storitev (npr. kontaktnega obrazca, preko katerega uporabnik neposredno preko spletnega mesta podjetju Odvetniška pisarna Petek d.o.o. pošlje svoje vprašanje, zanimanje ali povpraševanje) mora uporabnik na spletnem mestu navesti nekatere svoje osebne podatke. Odvetniška pisarna Petek d.o.o. se zavezuje, da bo te podatke uporabljala in hranila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

8.2. Ob vsakokratnem obisku tega spletnega mesta se na strežnik tega spletnega mesta zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletnega mesta, spletno mesto iz katerega je uporabnik dostopal na to spletno mesto ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

8.3. To spletno mesto uporablja t.i. »piškotke«, to so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na trdem disku uporabnikovega računalnika. Shranjevanje »piškotkov« lahko uporabnik onemogoči tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje »piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, za kar Odvetniška pisarna Petek d.o.o. ne odgovarja. Podrobnejša pojasnila glede piškotkov, njihovega pojma, vsebine in uporabe, se nahajajo v dokumentu »Piškotki«.

9. Zakonodaja in reševanje sporov


9.1. Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom in podjetjem Odvetniška pisarna Petek d.o.o., je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno zanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani (Slovenija).

Ljubljana, 1. 3. 2015 Odvetniška pisarna Petek d.o.o.

 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si